Aradığınız kelime sarı renk ile işaretlenir.
Yazı boyutu     
 
Zamm-ı sure okumakla ilgili sorular

Sual: Muavvizeteyn, Felak ve Nas sureleri mi? 4 Kul da Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri mi?
CEVAP
Evet.

Rükûda hatırlayan
Sual:
Namazda zammı sureyi okumadığını rükûda hatırlayan kimse ne yapar?
CEVAP
Rükûdan doğrulup zammı sureyi okur. Tekrar rükûa gider. Bu durumda secde-i sehv gerekmez diyenler olduğu gibi, gerekir diyen âlimler de vardır.

Vacib olan kunut duaları unutulsa, rükûda iken hatırlansa artık geri dönülüp kunut okunmaz. Vacib terk edildiği için secde-i sehv gerekir. Döner de, kunut dualarını okursa, rükûa gitmeden secdeye gitmesi gerekir. Rükûu tekrar ederse, kasten iki rükû yaptığı için namaz bozulur. Çünkü rükûu kıraatten hemen sonradır. Kunutu okumasa da secde-i sehv gerekir, dönüp geriye okusa da secde-i sehv gerekir. Uygun olanı, rükûda kunutları okumadığını hatırlayan kimse, artık geri dönmez. Secde-i sehv ile namazını tamamlar. (Redd-ül-muhtar)

Kunut duasını okumayı rükûda hatırlayan, kunutu rükûda okumaz, kıyama da kalkıp okumaz. Tatarhaniyye’de de böyledir. Bu kimse, şayet rükûdan kıyama dönse ve kunutu okusa, bu durumda, rükûu yenilemezse, namazı bozulmaz. Tekrar rükû yaparsa namazı bozulur. Bahr-ür-râık’ta da böyledir; fakat bu kimse kunutu unuttuğunu, rükûdan kalkınca hatırlarsa, kunutu okumaya dönmez. Mudmerât’ta da böyledir. (F. Hindiyye)

Zamm-ı surenin en az miktarı
Sual: Zamm-ı sûre olarak üç âyetten aşağı olmaz, deniyor. Mesela iki âyet olan Amenerresulü veya tek âyet olan Âyet-el-kürsi okunsa caiz değil midir?
CEVAP
Caizdir. Zamm-ı sûre, Fâtiha’dan sonra okunan, en az üç âyete veya üç âyet uzunluğundaki bir âyete denir. Üç âyetin miktarı, en az, 30 harf olmalı. (Redd-ül Muhtar)

İki âyet olan Amenerresulü veya tek âyet olan Âyet-el-kürsi de, üç kısa âyetten uzun oldukları için zamm-ı sûre olarak okunur. Hattâ Âyet-el-kürsi tek âyet olduğu hâlde, yarısı birinci rekâtta, diğer yarısı da, ikinci rekâtta okunabilir.

Sadece Besmele okumak
Sual:
Namazda zammı sure olarak Besmele okumak yeter mi?
CEVAP
Sadece Besmele okumak mekruh olur. (Fetava-i Hindiyye)

Gücü yettiği kadar
Sual:
Zekâ özürlü biri, duaları iyi söyleyemiyor eksik namaz kılması uygun olur mu?
CEVAP
Okuyabildiği kadar okur. Herkese gücünün yettiğinden fazlası sorulmaz.

Bir sûre okumak
Sual:
Sabah namazında, uzun sûre okumak için birinci rekâtta, Elemtere’den başlayıp üç beş sûre okumak mı uygun, yoksa bir sûre okumak mı?
CEVAP
Bir sûre okumak daha iyidir. (Redd-ül Muhtar)

Tebbet sûresi
Sual:
(Tebbet sûresinde beddua olduğu için zamm-ı sûre olarak okunmaz. Beddua ile Allah’ın huzuruna çıkılmaz) demek yanlış değil mi? Zamm-ı sûre olarak her âyet okunmaz mı?
CEVAP
Her âyet-i kerime zamm-ı sûre olarak okunur. Kur’an-ı kerimde beddua olan, lanet okunan çok âyet-i kerime vardır. Hepsi de okunur. Birkaçının meali:
(Allah’ın laneti inkâr edenlerin üzerine olsun.) [Bekara 89]

(Biz kitapta açıkça belirttikten sonra, indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenlere, hem Allah, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.) [Bekara 159]

(Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, işte Allah’ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.) [Bekara 161]

(Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlarla inkârcılara, ebedi kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah lanet etsin! Onlara devamlı azap vardır.) [Tevbe 68]

(Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve âhirette lanet etmiştir.) [Ahzab 57]

Önceki sûreyi okumak
Sual:
İkinci rekâtta, birinci rekâtta okunan sûreden öncekini veya birinci rekâttan daha uzun bir sûre okumak mekruh mudur?
CEVAP
Evet, mekruhtur. Farz ve nafilelerin hepsinde, ikinci rekâtta birinci rekâttan daha uzun okumak mekruhtur. Kasten okunmazsa mekruh olmaz. Eğer okunmaya başlanmışsa artık terk edilmez, devam edilir. (Halebî)

Nâfile namazlarda mekruh olmayacağını bildiren âlimler de vardır.

Her namazda aynı sûreyi okumak
Sual:
Tam İlmihâl’de, (İmamın aynı namazların aynı rekâtlarında, aynı âyetleri okumayı âdet edinmesi mekruhtur. Yalnız kılanlar için de her namaz için böyledir denildi. Ara sıra başka âyet de okumalıdır) deniyor. Bu, farz için midir? Yoksa her namaz dendiğine göre, sünnet ve nâfilelerde de aynı sûreleri okumak mekruh mudur? Ben sadece Kevser, İhlas ve Felak sûresini biliyorum. Vitirde hep bu üç sûreyi okusam mahzuru olur mu?
CEVAP
Üç sûre bildiğinize göre, farz namazlarda, bazen Kevser ile İhlas sûresini, bazen de Kevser ile Felak sûresini okumanız iyi olur. Böylece aynı sûreleri okumamış olursunuz.

Zamm-ı sure
Sual:
Dört rekâtlık bir nâfile namazda, sırasıyla Maun, Kevser, Kâfirun ve Nasr sûrelerini okumak mekruh olur mu?
CEVAP
Nâfile namazlarda üçüncü rekâtta, ilk iki rekâttan daha uzun okumak mekruh olmaz, çünkü üçüncü rekâtla başka müstakil bir bölüme başlanmış olmaktadır. (Halebî)

Nâfile kılarken fazla okumak
Sual: Nâfile kılan kimse, zamm-ı sûreyi bir rekâtta iki defa veya daha fazla okusa yahut her iki rekâtta da aynı sûreyi okusa mekruh olur mu?
CEVAP
Nâfile namazlarda mekruh olmaz, fakat farz ve kaza namazlarında mekruh olur. (Halebî, Hindiyye)

Sünnette zamm-ı sure
Sual: Sünnetlerde ve diğer nafile namazlarda, zamm-ı sure olarak aynı sureler okunabilir mi?
CEVAP
Hayır. Tam İlmihâl’de, (İmamın aynı namazların aynı rek’atlerinde, aynı âyetleri okumağı âdet edinmesi mekrûhdur. Yalnız kılanlar için de her namaz için böyledir denildi. Arasıra başka âyet de okumalıdır.) buyruluyor.

Sure okumak
Sual: Namazda, zamm-ı sure olarak uzun birkaç âyet okumak, kısa bir sure okumaktan daha iyi midir? Mesela Âmenerresulü’yü okumak, Kevser suresi okumaktan evla mıdır?
CEVAP
Hayır, kısa veya uzun sure okumak, uzun olsa da bir veya birkaç âyet okumaktan daha sevabdır. Tek sure okumak, birkaç sure okumaktan daha sevabdır. Bir kısa sure kadar üç âyet okumak da, uzun bir âyet okumaktan daha sevabdır.

Aynı namazda aynı sureyi okumak
Sual:
Namazda Kur’an okumak, namaz haricinde Kur’an okumaktan daha sevab olduğu için, akşam ve sabah namazlarından sonra okunması sünnet olan Haşr suresinin sonunu, yalnız kılarken, sabah ve akşam namazında okumak uygun olur mu?
CEVAP
Evet, uygun, fakat her zaman okumamalı.

İmamın aynı namazların aynı rekâtlarında, aynı âyetleri okumayı âdet edinmesi mekruhtur. Yalnız kılanlar için de, her namaz için böyledir denildi. Ara sıra başka âyet de okumalıdır. Namazda kısa bir sure, mesela Fil veya Kevser suresini okumak, uzun bir âyet okumaktan daha sevabdır. (İbni Abidin)

Sûre sırası
Sual:
Namazda zamm-ı sûreler hangi sırayla okunur?
CEVAP
Üç kural var:
1- Mushaf’taki sırayla okunur. Tersine okumak tahrimen, önceki rekâtta okunan sureyi okumak tenzihen mekruhtur.

2- Önceki rekâtta okunandan, üç veya daha fazla âyet uzun olan sûreyi okumak mekruhtur.

3- Bir sûre atlayarak okumak mekruhtur.

Yeni bir namaz kılarken, yani selam verdikten sonra, artık önceki namazdaki sıraya riayet etmek gerekmediği gibi; unutarak, yanılarak böyle okuyunca mekruh olmaz.

Sual: Farz namazda Fatiha’dan sonra zamm-ı sure okumayı unutana secde-sehv gerekir mi?
CEVAP
Birinci ve ikinci rekâtlarda okumayı unutursa, üçüncü ve dördüncü rekâtlarda okumak ve secde-i sehv yapmak gerekir.

Şirkten korunmak
Sual: İslam Ahlakı kitabında, (Kâfirun suresini sabah akşam okuyan, kendisini şirkten korumuş olur) deniyor. Bu sûreyi namazda zamm-ı sûre olarak okusak yine şirkten korunmuş olur muyuz?
CEVAP
Evet, namazda okumak daha sevab olur. Sabah ve akşam namazının sünnetlerini kılarken her zaman okumak daha iyidir.

Sünnetlerde her zaman aynı sûre okumanın mahzuru olmaz. Peygamber efendimiz, sabah namazının sünneti ile akşamın sünnetinde Kâfirun ve İhlas’ı; öğle namazının ilk dört rekât sünnetinde dört Kul’ü [Kâfirûn, İhlâs, Felak, Nas]; öğlenin son sünnetiyle yatsının son sünnetinde Felak ve Nas’ı okumuştur. Bu sûreleri bu sünnetlerde okuyan diş ve kulunç ağrısı da görmez. (Tergib-üs salat)

Âyetin yarısını okumak
Sual: Âyet-el kürsi uzun bir âyettir. Zammı sûre olarak yarısını okumakta mahzur var mıdır? Bunun gibi Enbiya suresinin 87. âyetinde geçen (La ilahe illa ente sübhâneke, innî küntü minez-zâlimin) kısmını veya Neml suresinin 30. âyetinde geçen (İnnehü min Süleymâne ve innehü Bismillâhir-rahmânir-rahîm) kısmını, yani uzun bir âyetin bir bölümünü zamm-ı sûre olarak okumak caiz midir?
CEVAP
Evet, caizdir.

Okurken şaşırmak
Sual: Namazda şaşırıp İhlas sûresinin son âyeti okunmasa veya Felak sûresinin son iki âyeti okunmasa veya Tin sûresinin ilk âyeti okunduktan sonra şaşırıp son üç âyeti okunsa yahut Beyyine sûresinin tek âyeti okunduktan sonra şaşırıp başka okunamasa yahut Kadir sûresinin ilk iki âyeti okunduktan sonra şaşırıp hiç okunamasa namaz bozulmuş olur mu?
CEVAP
Hiçbiri namazı bozmaz, secde-i sehv de gerekmez.

Ölçüsü şu: Üç âyet miktarı okunmuşsa namaz tamamdır. Yahut üç kısa âyet miktarı, bir uzun âyet okunmuşsa, gerekli zamm-ı sûre okunmuş olur.

Kıraat ve zamm-ı sûre
Sual:
Dört rekâtlı sünnetlerin her rekâtında Kur'an okumak farz mıdır?
CEVAP
Namazda Kur'an okumaya (Kıraat) denir. Nâfilelerin, sünnetlerin ve vitir namazının her rekâtında kıraat farzdır, her rekâtta Fâtiha ve zamm-ı sûre okumaksa vacibdir. Fâtiha veya zamm-ı sûre okununca kıraat farzı yerine gelir. (Kuduri)

Âyetin yarısını okumak
Sual:
Zamm-ı sûre olarak bir âyeti ikiye bölüp okumak caiz mi? Mesela Bekara sûresinin son âyetinin yani Amenerresulü’nün ikinci âyetinin (Rabbenâ lâ tüâhiznâ…) diye başlayan kısımdan sonuna kadar olan kısmını zamm-ı sûre olarak okumak veya oturunca Rabbena âtina’dan sonra dua olarak okumak caiz midir?
CEVAP
Evet, o kısmı zamm-ı sûre olarak da, dua âyeti olduğu için dua olarak da okumakta mahzur yoktur. O kısmın meali şöyledir:
(Rabbimiz, unutarak veya yanılarak yaptığımız işlerden dolayı bizi sorguya çekme! Ey Rabbimiz! Bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize ağır bir yük yükleme! Rabbimiz, gücümüzün yetmediği, yapamadığımız şeylerden dolayı bizi sorumlu tutma! Günahlarımızı affet, bizi bağışla! Bize rahmet et! Sen bizim Mevla’mızsın, kâfirler sürüsüne karşı bize zafer ver, yardım et!)

Uzun âyet okumak
Sual:
4 âyet olan Kureyş sûresinden sonra 7 âyet olan Maun sûresini okumak ve ikinci rekâtta birinci rekâttakinden 3 âyet fazla okumak mekruh olduğuna göre, birinci rekâtta bir âyet olan Âyet-el kürsî, ikincide 6 âyet olan Nas sûresi okunabilir mi?
CEVAP
Evet, okunabilir. Âyet-el kürsî bir âyet ise de, Nas sûresinden uzundur.

Zamm-ı sûre okurken
Sual: (Zamm-ı sûre okurken Besmele çekilse de olur, çekilmese de olur) deniyor. Hangisi daha efdaldir?
CEVAP
(Zamm-ı sureden önce Besmele çekilmez) diyen âlimler, sadece Besmele çekilmeyeceğini söylemişler, (Mekruh olur) dememişlerdir. Eğer (Mekruh olur) deselerdi, (Müstehab olur) diyen âlimlere uyulmazdı. Ama (Mekruh olur) denmediğine göre, (Müstehab olur) diyen âlimlere uyarak Besmele çekmek iyi olur.

Zamm-ı sûre okurken
Sual: Namazda zamm-ı sûre okurken nelere dikkat etmek gerekir?
CEVAP
İbni Âbidin’de
deniyor ki: Her namazda, ikinci rekâtta, birinciden üç âyet uzun okumak [Mesela, Kevser sûresinden sonra Kâfirun sûresini okumak] mekruhtur. İmamın aynı namazların aynı rekâtlarında, aynı âyetleri okumayı âdet edinmesi mekruhtur. (Yalnız kılanlar için de, her namaz için böyledir) denildi. Ara sıra başka âyet de okumalıdır. Birinci rekâtta okuduğunu, ikinci rekâtta da okumak tenzihen mekruhtur. Birincide Nas sûresi okursa, ikincide tekrar okur. Çünkü tersine [yani Nas’tan önceki sûrelerden birini] okumak, daha kerihtir. İkincide, birinci rekâtta okuduğundan sonraki bir kısa sûreyi atlayarak, daha sonrakini okumak [Mesela Nasr sûresini okuduktan sonra Tebbet sûresini atlayıp İhlas’ı okumak] mekruhtur. Bir rekâtta, sırayla birkaç sûre okumak mekruh değilse de, bir sûre okumak efdaldir. İkincide, birincide okuduğundan önceki âyetleri veya sûreleri okumak mekruhtur. Kur’an-ı kerimi Mushaf’taki sırayla okumak, her zaman vacibdir. Bir kısa sûre kadar üç âyet okumak, bir uzun âyet okumaktan efdaldir. (S. Ebediyye)

Zamm-ı sûreleri Mushaf’taki sırayla okumak, Kur’an okumanın vaciblerinden olup, namazın vaciblerinden olmadığı için, tersine okununca secde-i sehv gerekmiyor.

Namazda sûre okurken
Sual:
Namazlarda ikinci rekâtta okuduğumuz sûreler, birinciden üç âyet miktarı uzun olursa mekruh olur mu? Bu husus, farz, sünnet ve nâfilelerde aynı mıdır?
CEVAP
Evet, hem farz, hem sünnet, hem de diğer nâfilelerde böyledir. Ancak nâfilelerde üçüncü ve dördüncü rekâtlarda da zamm-ı sûre okunur. Üçüncü rekâtları birinci ve ikinci rekâtlardan uzun okumak mekruh olmaz. Çünkü nâfilelerde her iki rekât müstakil bir namaz sayılır. (Halebî)

Hep aynı sûreleri okumak
Sual: Farz namaz kılarken aynı rekâtlarda hep aynı sûre veya âyetleri okumak caiz midir?
CEVAP
Mekruh olur. (Hindiyye)

Eğer başka sûre bilmiyorsa, okuması mekruh olmaz, ama bir iki sûre daha ezberlemeye çalışmalıdır.

Uzun bir âyetten sonra kısa sûre
Sual:
Uzun bir âyetten sonra, kısa bir sûre okumak caiz midir?
CEVAP
Caizdir, mesela birinci rekâtta Âyet-el kürsi’yi, ikinci rekâtta ise, Kevser veya İhlas sûresini okumak mekruh olmaz. (Hindiyye)

Bir sûreyi tekrar okumak
Sual: İki rekât nâfile namaz kılarken, aynı sûreyi mesela Kevser sûresini her iki rekâtta da okumak mekruh olur mu?
CEVAP
Nâfile ve sünnet namazlarda mekruh olmaz. Farz namazlarda mekruh olur. (Hindiyye)

Yanılıp üç kere okumak
Sual:
(Namazda yanılıp bir âyeti üç kere okumak namazı bozar) diyorlar. Bir sûreyi de üç kere okumak bozar mı?
CEVAP
Bir âyeti veya sûreyi üç kere, beş kere hattâ on kere okumakla namaz bozulmuş olmaz. Çünkü Kur’an okumak namaza mâni bir iş değildir. Fakat mekruh olur. Dört rekâtlı namazların birinci ve ikinci rekâtında, zamm-ı sûre iki veya daha fazla okunursa, secde-i sehv gerekir. Üçüncü ve dördüncü rekâtlarda ise, Fâtiha veya zamm-ı sûre, ne kadar çok tekrar edilirse edilsin secde-i sehv gerekmez.

Her gün aynı sûreleri okumak
Sual: Ben sadece Fil, Kevser ve İhlas sûrelerini biliyorum. Bir gün bütün farz ve kaza namazlarında Fil sûresi ile İhlas’ı okuyorum. İkinci gün ise Kevser ile İhlas sûresini okuyorum. Üçüncü gün tekrar birinci gün okuduklarımı, dördüncü gün ise ikinci gün okuduklarımı okuyorum. Namazlarım mekruh oluyor mu?
CEVAP
Hayır, mekruh olmuyor. Her gün farklı sûre okumuş oluyorsunuz. Ancak başka sûreler de ezberleyip okumak iyi olur.

 
Geri dön
 
 
Dini Konularda Ara:


http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4787
 
İhlas Vakfı Öğrenci Yurtları
Öğrenci Yurtları Birliği
Güncelleme Tarihi
26 Ekim 2016 Çarşamba
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan,
herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.
AnaSayfam Yap   |    Favorilere Ekle   |    Siteyi Tavsiye Et   |    RSS
Ziyaretçi Sayısı

Hosted by İhlas Net